/چارخونه آبی

درباره چارخونه آبی

با وجود پيشينه طولانی خانوادگی در امور مربوط به تغذيه و دسر ايراني يعني بستنی سنتی ايرانی و نيز امور مشابه كه حداقل سابقه ٥٠ ساله دارد و پدر بزرگ نيز بنكدار مواد غذايي بوده است علاقه من به كسب و كار آزاد عليرغم تحصيلات در رشته تحصيلي ديگر بر آن شدم كه چون پدر خود در اين زمينه فعاليت داشته و فعاليت اقتصادي خود را معطوف به تهيه و فروش خشكبار و آجيل و محصولات نظير آن بنمايم .